Wtorek 1 maja 2012

      Brak komentarzy do Wtorek 1 maja 2012

Dzień powszedni albo wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika.

CZYTANIA NA DZIŚ

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 11, 19-26)

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo samym tylko Żydom. Niektórzy z nich pochodzili z Cypru i Cyreny. Oni to po przybyciu do Antiochii przemawiali też do Greków i opowiadali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie. A ręka Pańska była z mini, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana.

Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę dla Pana.

Barnaba udał się też do Tarsu, aby odszukać Pawła. A gdy znalazł, przyprowadził go do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 87 (86), 1a i 2 i 3a. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1a))

Refren: Wszystkie narody, wysławiajcie Pana.

Na świętych górach Jego miasto: †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
Miasto Boże.

Wymienię Egipt i Babilon wśród tych, co mnie znają †
oto Filistea, Tyr i Etiopia.*
nawet taki kraj tam się narodził.
O Syjonie powiedzą: Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia. *

Pan zapisuje w księdze ludów: *
„Oni się tam narodzili.”
I tańcząc śpiewać będą: *
„Wszystkie moje źródła są w tobie.”

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 27)

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

EWANGELIA (J 10, 22-30)

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: „Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie.”

Rzekł do nich Jezus: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.

Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”